Kaj je izjava o varnosti z oceno tveganja in zakaj jo potrebujemo?

To je uradni dokument, s katerim podpisani delodajalec izjavlja, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu svojih zaposlenih. Z njo se zaveže tudi, da bo vse nevarnosti in tveganja za svoje delavce preprečeval ter slednje o njih obveščal. Podpisana izjava o varnosti z oceno tveganja delodajalca obvezuje, da bo delavce usposabljal za varno delo in za te namene zagotavljal tudi materialna sredstva. Izjava o varnosti z oceno tveganja mora vsebovati tudi pisni dokument, v katerem so ocenjena vsa tveganja, ki so jim delavci na delovnem mestu izpostavljeni. Pravilno pripravljena, predvsem pa upoštevana je ključna pri preprečevanju nesreč, poškodb, poklicnih bolezni ter celo smrti na delovnem mestu.

Eno izmed slovenskih podjetij, ustanovljeno z namenom izboljšanja storitev na področju varstva pri delu, je podjetje Projekt varnost, ki med drugim delodajalcem pomaga in jih izobražuje o varnosti pri delu v skladu s temeljnim zakonom, ki ureja to področje, z zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

Strokovno pripravljena izjava o varnosti z oceno tveganja

V podjetju po ugodnih cenah delodajalcem nudijo pomoč pri zagotavljanju varnosti njihovih zaposlenih v okviru zakonskih določil. Med te obveznosti spadajo denimo sprejetje ukrepov za zagotovitev varstva pred požarom in evakuacijo, določitev strokovnega delavca za varnost pri delu, seznanjanje in obveščanje delavcev o varnem in zdravem delu ter načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu. Vse te obveznosti zajema izjava o varnosti z oceno tveganja.

17. člen Zakona o varnosti in zdravja pri delu vsakega delodajalca (tako majhna kot velika podjetja, ustanove in samostojne podjetnike) namreč zavezuje, da je za vsako delovno mesto potrebna izjava o varnosti z oceno tveganja. Ta izjava je lahko napisana s strani delodajalca samega, lahko jo v njegovem imenu izdela delavec z opravljenim strokovnim izpitom, zaradi morebitnih napak pa je priporočljiv najem zunanje strokovne službe, ki izpolnjuje vse pogoje za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu ter ima za to tudi pridobljena dovoljenja. Izjava o varnosti z oceno tveganja, pripravljena s strani strokovnjakov, bo nedvomno narejena na najbolj strokoven način in brez pomanjkljivosti. S tem bo v vašem podjetju vse urejeno kot mora biti, brez strahu za neljubimi posledicami, če pride do nesreče v vašem podjetju, kar pa se dogaja, saj veste, da nesreča nikoli ne počiva in se pripeti takrat, ko jo najmanj pričakuješ.

(Ne)varna delovna okolja

Neustrezna in zdravju nevarna delovna okolja tudi v razvitih območjih kot je Slovenija žal niso redkost in pomembno je, da omenjeni dokument ni le papir, temveč se zapisano v izjavi tudi upošteva in izvaja. Neurejena izjava o varnosti z oceno tveganja in neupoštevanje v njej zapisanih obveznosti je pogosto in visoko sankcionirana s strani inšpektorjev dela, a njeno upoštevanje bi moralo temeljiti na etičnih in moralnih vrednotah in ne strahu pred finančno kaznijo. Ne le, da zdravo delovno okolje pozitivno vpliva na organizacijsko klimo v podjetju ter povečuje produktivnost, raziskave dokazujejo, da vsak evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu in zagotavljanju varnosti, podjetju prinaša donos v višini od 2,5 do 4,8 evra. Dobri delovni pogoji in z njimi telesno ter duševno zdravje zaposlenih poveča motiviranost za delo, ustvarjalnost zaposlenih ter njihovo pripadnost podjetju in tako pripomore k večji uspešnosti podjetja.